Kumingruppa har vært i virksomhet siden 2013  og er navnet på en gruppe oppnevnt av SKH-styret /Drammen Kommune hvis mandat var å registrere tekniske kulturminner. Medlemmer: Tom Hayden, Erik Bjørløw Larsen, Per Runar Thoresen. (leder)

I perioden frem til 2017 registrerte vi sammen med Jo Sellæg ca. 350 objekter. hovedsakelig på Konnerud. Jo Sellæg konsentrerte seg om bygninger, mens Kumingruppa registrerte steingjerder, demninger, dammer, vannreservoar, gruver/stoller, taubanefester, skjerp, veitraseer, bruer, møller. pukkverk, sager, brønner, grunnmurer, bad / vaskehus, pumpehus og trafo’er.

Skoger/Vestskauen.      

I 2017 fikk vi en ny henvendelse fra Drammen Kommune om Kumingruppa (SKH) på frivillig basis kunne gjøre en tilsvarende jobb i Skoger/Vestskauen. Her hadde Jo Sellæg allerede registrert noen få aktuelle bygninger.

Hovedtyngden av Tekniske Kulturminner i dette området er demninger, sager, boplasser og setrer. Vi har hatt et godt samarbeide med Selvik Bruk og bl.a. fått tilgang til over 100 år gamle særdeles spennende kart over fløtningsveier/ demninger som var viktige før skogsbilveiene ble bygget for tømmertransport.

Vi takker også for velvillig tilgang til skogsbilveinettet.

Vi har registrert 23 demninger, 8 sager, 12 boplasser, 12 setrer og 2 jakthytter.

Alle objektene er registrert med GPS-posisjoner, matrikkel, fotos og kartplassering samt vår anbefaling om bevaringsklassifisering. Siden vi startet opp høsten 2013 har vi hatt ca. 300 sammenkomster fordelt på SKH kontoret på Konnerud om vinteren og ute i terrenget på Vestskauen vår, sommer og høst.

Sluttrapport er registrert på spesielle skjemaer utarbeidet av Jo Sellæg og ble oversendt Drammens Byantikvar og Styret i SKH 23.11.21.

Mer spennende historie.

Selv om det offisielle oppdraget er ferdigstilt, har vi i dette arbeidet kommet over en mengde spennende fløtningshistorie, bosetting på boplasser/setrer, gamle stier og vandringsveier. Videre har vi registrert eierskap/ grenseoppganger, kjøp og salg av eiendommer flere hundre år tilbake.

Kumingruppa jobber nå videre med dette og har som målsetting å kunne samle denne spennende historien fra vårt lokalmiljø i et omfattende dokument i løpet av et år eller to. Dette bør være helt i tråd med målsettingen som er nedfelt i Historielagets formålsparagraf.

Vi føler at arbeidet som er gjort/gjøres er et viktig samfunnsoppdrag, men samtidig understrekes gleden og egennytten som «gamle gubber» oppnår sosialt med slik aktivitet.

22.02.22 / Kumingruppa.